Mesafeli Satış Sözleşmesi | Hobby House
Türkiye'nin En Büyük Hobi Merkezi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR:
1.1. Satıcı:
Ünvanı    : hobbyhouse
Adres      :  
Telefon    : 0850 532 60 01
Fax         :
E-posta   : info@hobbyhouse.com.tr
Web        : www. hobbyhouse.com.tr

1.2. Müşteri:
Satın alacak kişi (bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır)

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Müşteri’nin SATICI’ya ait: https://www.hobbyhouse.com.tr/ sitesinden elektronik ortamda acente kanalıyla ya da şahsen yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmet paketinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Müşteri, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmet paketinin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, masrafları vs. satışa konu hizmet paketi ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında acente tarafından kendisine verilen kaşe ve imzalı Müşteri bilgileriyle asistans hizmet paket içerik ve limitlerini belirten çıktıyla iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
https://www.hobbyhouse.com.tr sitesinde yer alan müşteri tarafından verilen bilgiler üzerine düzenlenen
fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU HİZMET PAKETİ VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ:
Elektronik ortamda alınan hizmet paketinin içeriği, limitleri, Müşteri adı, soyadı, araç plakası, konut adresi, satış bedeli, ödeme şekli https://www.hobbyhouse.com.tr sitesinde yer aldığı şekildedir. Fatura bilgileri, faturayı teslim alacak kişi, fatura teslimat adresi/e-arşiv faturanın gönderileceği e-posta adresi Müşteri’nin beyanına göre acente tarafından https://www.hobbyhouse.com.tr adresinde doldurduğu formda belirttiği gibidir. Bu bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu Müşteri kabul eder.
SATICI gerekli gördüğü durumlarda, Müşteri’nin vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, hizmet paketini durdurma hakkını saklı tutar.

MADDE 4- SÖZLEŞME SÜRESİ:
Sözleşme, hizmet paketinin MÜŞTERİ tarafından satın alındığı tarihten itibaren (1) senedir. Sözleşme süresi sonunda taraflarca karşılıklı anlaşmaya varılmadığı takdirde sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

 

MADDE 5- SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
5.1.Satıcı, Hizmet Paketinden yer alan hizmetleri, belirtilen limitler dahilinde ve paket içeriğindeki koşullarla MÜŞTERİ’ ye sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt ederi.
5.2.Satıcı, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 
5.3.Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından https://www.hobbyhouse.com.tr sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
5.3.Hizmet paket satışı https://www.hobbyhouse.com.tr ‘dan kredi kartı (Visa, MasterCard) ile yapılacaktır. Havale veya ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi ödeme yöntemleri kabul edilmez.
5.4. Bu hizmet, Tüzel kişiler hariç yalnızca hususi kullanımda olan binek & hafif ticari otomobiller için geçerlidir.

MADDE 6- ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ- CAYMA HAKKI:
6.1.Müşteri, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. Müşteri, kredi kartıyla ödemeyi yapmakla birlikte iş bu belirtilen hizmet paket içerik ve limitlerini kabul ve taahhüt eder.
6.3. Müşteri https://www.hobbyhouse.com.tr internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmet paketinin içerik ve limitlerini, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli,  vs. satışa konu hizmet paketiyle ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak müşteri, hizmet paket içeriklerinin ve ödeme koşullarının, paket kapsamındaki hizmetlerin kullanım talimatlarının ve teminatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu satış/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
6.5. Müşteri, satın alma tarihinden itibaren 14 gün içerisinde ve hiçbir hizmetten yararlanmamış olmak koşuluyla cayma hakkını Satıcı’ ya bildirerek hizmet paketini iade hakkına sahiptir. Satın alma tarihinden 14 gün geçtikten sonra müşterinin hizmet paketini iade hakkı bulunmamaktadır. Bunun haricinde Müşterinin hizmet paketinin sunduğu hizmetlerden faydalanmış olması durumunda, ücretin iadesi mümkün değildir. Müşteri, cayma hakkını ve hizmet paketini iade talebini Satıcı’ ya e-posta yoluyla veya yazılı şekilde bildirmek zorundadır. Satıcı, iade talebinin kendisine bildirilmesinden itibaren 10 (on) gün içerisinde tahsil etmiş olduğu bedeli Müşteriye aynı şekilde iade edecektir. Müşteriye nakden veya havale yoluyla iade yapılmayacaktır. Kredi Kartı/bankamatik kartına yapılan iadelerin kart hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. 
Hizmet paketi araca ve ev adresine tahsis edilmekte olup aracın el değiştirmesi, alınıp satılması durumunda ev adresinin değişmesi durumunda satıcıyı bilgilendirmesi gerekmektedir, bildirilmemesi halinde hizmet alamaz. Satıcı/Sağlayıcı işbu sözleşmeden kaynaklanan haklarını ve yükümlülüklerini dilediği üçüncü gerçek veya tüzel kişiye, kısmen veya tamamen devredebilir.

 

MADDE 7- SATIN ALMA VE ÖDEME PROSEDÜRÜ:
Satın Alma: Mesafeli Satış Sözleşmesi
Hizmet paketinin KDV dahil TL tutarı müşteri tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Hizmet paketinin başlayabilmesi için kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapılması gereklidir.
Ödeme:
Müşteri, kredi kartı ile ödeme yaparken ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve müşteri arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
MADDE 8-SATIN ALINAN HİZMET PAKETİNİN FATURA TESLİMAT PROSEDÜRÜ:
Teslimat: Mesafeli Satış Sözleşmesi https://www.hobbyhouse.com.tr sitesinde acente kanalıyla satın alınan hizmet paketine ait fatura, sözleşme tarihinden 1 (bir) hafta içinde e-arşiv fatura kapsamında müşterinin mail adresine gönderilir.
E-Fatura Müşterinin beyan ettiği e-mail adresine e-arşiv fatura olarak digital ortamda gönderilir. Müşterinin mail adresinin yanlış eksik olması durumunda söz konusu adres düzeltilmesinin sorumluluğu müşteriye aittir.

MADDE 9-MÜCBİR SEBEPLER:
Sözleşme tarihinde mevcut olmayan veya öngörülmeyen, taraflar dışında ortaya çıkan ve taraflardan birinin ya da her ikisinin de borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, durumu derhal ve yazılı olarak diğer tarafa bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları söz konusu olmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her biri sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahip olacaktır.

MADDE 10-YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ:
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.